นั่งร้านโครงสำเร็จรูป (Prefabricated scaffold) แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

9 สิงหาคม 2022